Regionale IOT smartby samarbeid Norge

Hva skiller en smart region fra en smart by eller en smart kommune? Hvilke muligheter og utfordringer kan samarbeid på tvers av kommunegrenser by på? Og hva er Best Practice når smarte regioner skal opprettes?

I et regionalt smartby-prosjekt er det summen av flere faktorer som utgjør det smarte perspektivet. Én isolert effektivisering av én avdeling eller etat i én kommune kan ikke defineres som smart i denne sammenheng.

Slike faktorer har dog noen fellesnevnere:

  • Digitalisering
  • Effektivisering og automatisering
  • Sanntidsdata ved bruk av sensorteknologi (IoT = Internet of Things)
  • Store/åpne data (big data)
  • Samarbeid på tvers av kommuner, innbyggere, næringsliv og akademia
  • Involvering av innbyggere og brukere for å møte behov og krav
  • Øke livskvaliteten

Smart by, smart kommune eller smart region?

Å være en smart region er i bunn og grunn et interkommunalt IoT-samarbeid, som ofte innlemmer samtlige kommuner i regionen. Da går kommunene sammen om et smartby-prosjekt – som innhenter og tilgjengeliggjør data – med strategiske mål og planer om å benytte dataen til praktiske formål. På vegne av, og i samarbeid med, regionens kommuner, innbyggere, næringsliv og akademia.

Les mer: Hvordan smarte interkommunale samarbeid kan se ut

Dermed vil det si at hver kommune eller by i regionen til syvende og sist defineres som en smart by eller smart kommune i seg selv, men også som en del av en smartregion. Ja takk – begge deler, der altså.

Smartregioner er for alle, men...

Det må vel bety at alle regioner samarbeider om sine smartby-prosjekter? Vel, nei.

Flere og flere kommuner slår seg sammen for å samarbeide om sine smartby-konsepter, men mange velger fortsatt å kjøre sitt eget løp. Kanskje av frykt for å miste kontrollen over smartby-prosjektet, eller rett og slett fordi de ikke ønsker å dele data og innsikt med nabokommunene.

Da er det viktig å huske på at kommunene i en smartregion ikke nødvendigvis får fri tilgang til å innhente nabokommunens data. Hvert innhentingspunkt er kryptert med en egen nøkkel slik at tilhørende data kun sendes inn til den angitte kommunale hub’en – som har en tilsvarende kryptert «lås».

Les mer: Begreper du må vite om i smartby-sammenheng

Misforstå oss rett; det er ingenting i veien for å rulle ut et smartby-konsept som én kommune.

Spesielt mellom 2011-2018 satt de større byene som Oslo, Bodø og Kristiansund i gang med  smartby-prosjekter på egenhånd. Likevel ser vi nå at de mindre kommunene kommer raskt etter, og da blir samarbeid mer aktuelt. Rambøll anslår at cirka halvparten av norske kommuner vil ha startet med smartby-prosjekter innen 2022. I en økende del av disse inngår interkommunale eller regionale samarbeid. Kommuner som har et langsiktig perspektiv for sine smartby-satsinger bør derfor vurdere om de skal være med i samarbeidet fra start eller koble seg på etter at de fleste avgjørelsene i regionen allerede er tatt.

Les mer: 4 områder som et interkommunalt Smartby-samarbeid gagner

Best-Practice for samarbeid i smarte regioner

Ifølge en spørreundersøkelse, utført av Agenda Kaupang for regjeringen i 2019, oppga 40% av kommunene at de er med i en regional satsing. Og det var ikke nødvendigvis størrelsen på kommunen, men totalsatsingen i prosjektet (over seks millioner) som avgjorde om kommunene inngikk regionale samarbeid eller ikke. I tillegg viste undersøkelsen at små kommuner (under 50.000 innbyggere) noe oftere er med i regionale smartby-prosjekter enn de store kommunene.

I interkommunale smartby-prosjekter ser vi at et samarbeid på opptil seks kommuner fungerer optimalt, noe som også er et vanlig antall kommuner i en typisk norsk region. Likevel finnes det større satsinger, spesielt der hvor en storby er en del av regionen, som fungerer godt med flere kommuner. For eksempel tidligere Greater Stavanger, som i sin tid var den største regionale satsingen i Norge med hele 17 kommuner.

Ved å inngå digitalt samarbeid, som smartby-prosjekter er, vil kommunene bedre kunne utnytte regionens geografiske område, ressurser og etater – for innbyggernes beste.

Smarte regioner eller interkommunale samarbeid får et massivt forsprang fra start ved at de kan invitere flere leverandører og aktører til sin egen smartby-messe. Her kan prosjektet kartlegges og behovsprøves i fellesskap, via presentasjoner, stands og paneler med åpne spørrerunder. Gjerne over flere dager, og best av alt – messen er da 100% tilrettelagt for de spesifikke kommunene i samarbeidet.

New call-to-action