Kommunens rolle som en vesentlig tjenesteyter vil bestå når man etablerer smartby og -region. Derimot vil måten vi utvikler og tilbyr kommunale tjenester på endre seg fundamentalt.