IoT-nettverk og bærekraftsmål i kommune som smartby

Når du innhenter reell samfunnsdata i sanntid ved å koble sammen kommunens kjernefunksjoner med IoT-løsninger, blir morgendagens kommune hakket mer bærekraftig, allerede i dag.

Med et økende kommunalt fokus på lokal bærekraft som fremmer innovasjon, miljø og næringsutvikling, legger FNs bærekraftsmål til rette for at kommuner, så vel som byer, kan imøtekomme en presset økonomi, med befolkningsvekst og klimaendringer i horisonten.

IoT (internet of things: teknologi og kommunikasjonsbærere som «snakker med hverandre») handler tross alt om å kunne trygge menneskene og driften av kommunen. Individuell helse og helseskadelige miljøfaktorer, eller overvann og vannkvalitet, er bare noen av de tingene vi kan overvåke ved hjelp av et smartby IoT-nettverk. Slik kan kommuner og byer kontinuerlig følge med på luftkvalitet og drikkevannskilder, samt utvikle metoder for å effektivisere helsetjenester og akademia. Og dette går hånd i hanske med flere av FNs bærekraftsmål. 

Les mer: Begreper du må vite om i smartby-sammenheng

Smarte byer jobber aktivt med bærekraftsmålene sine

For sannheten er jo at bærekraftsmålene handler om langt mer enn forurensing og miljø. I det store og hele så dreier målene seg rundt det å bygge et smartere samfunn. Et mer levedyktig, rettferdig og trygt samfunn. Noe som harmonerer godt med strategien bak smartby-konsepter tuftet på IoT-løsninger.

La oss ta en titt på noen av de mest vanlige kommunale bærekraftsmålene og måter som smartby-konsepter og IoT kan bidra til å oppnå disse.

IoT og Bærekraftsmål 3: God helse

Når regjeringen forklarer hvordan bærekraftsmål 3 jobbes med i Norge, poengterer de at «God helse henger sammen med sosiale forhold som trygge oppvekstsvilkår, helsefremmende barnehager og skoler, trygge nærmiljø og gode forhold i arbeidslivet. Helse påvirkes også av levevaner som kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og alkohol. Videre er trygt drikkevann, ren luft og beskyttelse mot skadelige stoffer viktig for god helse.» Med andre ord er det faktisk en god del av de øvrige bærekraftsmålene som virker inn på dette. 

For å støtte bærekraftsmål 3 kan IoT blant annet brukes til:

 • Helsesensorer som rapporterer avvik hjemme hos en pasient (trådløs pulsmåler, temperatursensor i sengen eller bevegelsessensor)
 • Rimeligere byluftsmålere som kartlegger trygge soner for astmatikere
 • Måling av luftkvalitet ved institusjoner for barn og unge
 • Måling av radon

På sikt vil IoT kunne spille en avgjørende rolle for hvordan kommunen benytter sanntidsdata for å fordele ressurser mest mulig effektivt når eldrebølgen fortsetter å øke.

IoT og Bærekraftsmål 4: God utdanning

Det er en kjent sak at høyt støynivå i undervisningsinstitusjoner er til hinder for konsentrasjon og læring. Statped har utviklet en grundig veiledning for tiltak som fremmer gode lyttemiljø i skole og barnehage. Likevel kan det være smart å måle støynivået, kontinuerlig og i sanntid, ved hjelp av IoT. Dataen hentes inn over kommunikasjonsnettet og kan – som med øvrige sensorer og målere i IoT-nettverket – også analyseres ved å kombinere data fra andre kilder. 

Eksempler på hvordan IoT kan støtte bærekraftsmål 4:

 • Innendørs miljømåling
 • Støymåling
 • Kartlegging for en tryggere skolevei

IoT og Bærekraftsmål 9 og 11: Innovasjon og infrastruktur / Bærekraftige byer og samfunn

IoT er en fasilitator for innovasjon og bærekraft. Kommunal innovasjon skjer gjennom konkrete prosjekter med utgangspunkt i reelle utfordringer. Bare da blir kommunens innovasjonsprosjekter også økonomisk attraktive samtidig som de skaper arbeidsplasser. 

Konkrete eksempler på løsninger innenfor IoT som muliggjør bærekraftsmålene 9 og 11:

 • Sensorer som måler vannforbruket i husstander og fordelingsnettet for å avdekke lekkasjer
 • Sensorering av strømlinjer for å varsle ising/snøbelastning
 • Sensorering av overvann for å varsle flom/ iverksette tiltak tidlig
 • Sensorering av sandfangere for å unngå tette kummer
 • Nivåsensorer i avfallscontainere for behovsstyrt tømming
 • Vannkvalitetsmålere i drikkevannskilder for tidlig varsling av forurensning
 • Luftkvalitetsmålinger utendørs for tidlig varsling av luftforurensning

IoT og Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

IoT-nettverk kan brukes som et verktøy for å redusere CO2-utslippet. Spesielt innen renovasjonsetaten, men også i trafikken. Og da snakker vi ikke bare om å telle antall biler på en vei. Luftkvalitetsmålere i IoT-nettverket gir sanntidsverdier for lokal forurensing på gatenivå. Slik får du en oversikt over hvilke trafikkårer som er mer belastet til hvilke tidspunkter. Kanskje kjører all tungtransport på én bestemt gate, mens elbilene velger en annen? Kommunen kan bruke denne dataen til smartere og mer bærekraftig trafikkavvikling ved å legge opp ruter som begrenser eller fordeler forurensningen.

Avfallssensorer kan sørge for at renovasjonsetaten kun tømmer fulle avfallscontainere. Slik fjerner man unødig kjøring til tomme containere og reduserer samtidig CO2-utslippet.

IoT og Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

Kommunale IoT-nettverk genererer ikke bare gevinster for det offentlige. Private aktører kan også dra nytte av sanntidsdata i en åpen løsning. Slik oppmuntres de til å utvikle nye, smarte løsninger i kjølvannet av smartby-implementeringen. Dette kan være kommersielle tjenester som utvikler smidige hverdagsløsninger på grunnlag av kommunens data. Dermed tiltrekkes både næringslivet og akademia, i tillegg til tilflyttere. Et slikt samarbeid mellom det offentlige, private og akademia akselerer utvilsomt veien mot bærekraftsmål 17.

 

New call-to-action